POLITIKA PRIVATNOSTI

Ovom internetskom stranicom (dalje u tekstu: “Stranica”) upravlja Odvjetnički ured Jelena Ćurković Gošović, Trg hrvatske bratske zajednice 3A, I. kat, Split, OIB: 55662673141, (dalje u tekstu: Odvjetnički ured). Odvjetnički ured poštuje privatnost korisnika svojih internetskih stranica i osoba koje mu se obraćaju te kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u različite svrhe tijekom i nakon Vaše suradnje i/ili komunikacije s Odvjetničkim uredom te isto osigurava da se Vaši osobni podaci obrađuju u skladu sa svim primjenjivim propisima o zaštiti podataka.

Kako se koriste Vaši osobni podaci

Vaše osobne podatke Odvjetnički ured obrađuje na primjeren i zakonom dopušten način, a ti osobni podaci mogu uključivati sve podatke koji su nužni radi ispunjavanja usluga koje Odvjetnički ured pruža u odgovarajućim postupcima zastupanja i pravnog savjetovanja osoba radi zaštite njihovih prava. Primjerice, obrađuju se osobni podaci poput Vašeg imena i prezimena, kontakt podaci poput e-maila i broja telefona te drugih podataka koje ste Odvjetničkom uredu dostavili sami ili je Odvjetničkom uredu pristup do određenih osobnih podataka omogućen i dopušten tijekom pružanja usluge zastupanja. Uzimajući u obzir naše poslovne aktivnosti, moguće je da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati po više zakonitih osnova:

1. Temeljem ugovora Odvjetnički ured prikuplja i koristi Vaše osobne podatke radi izvršenja obveza iz ugovornog odnosa s Vama, kao što je to u slučaju pružanja usluga zastupanja pred sudom ili drugih odvjetničkih usluga. Predmetni osobni podaci odnose se isključivo na osobne podatke koje ste u tu svrhu sami pružili Odvjetničkom uredu, a nužni su Odvjetničkom uredu kako bi Vam moglo pružiti željene pravne usluge.

2. Temeljem legitimnih poslovnih interesa Odvjetnički ured obrađuje Vaše osobne podatke ako je to nužno za potrebe legitimnih poslovnih interesa u svrhu ostvarenja prava i pravnih interesa naših stranaka kao i naših poslovnih interesa koji uključuju planiranje, savjetovanje, zastupanje te pružanje drugih usluga svojim strankama. Osobe o kojima po ovoj osnovi Odvjetnički ured prikuplja podatke su u pravilu protustranke, no ovisno o slučaju to može uključivati i treće osobe (umješače, zainteresirane osobe, svjedoke i vještake, zakonske zastupnike itd.). Kategorije podataka koje po ovoj osnovi Odvjetnički ured obrađuje mogu uključivati: – Ime i prezime; Datum, mjesto i država rođenja; OIB; JMBG; Identifikacijska isprava i vrsta dokumenta; Spol; Fotografija; Djevojačko prezime; Bivše prezime; Adresa prebivališta, boravišta, stanovanja; Grad i poštanski broj; Kontakt podaci (telefon, email, mobitel); Podaci o računima u banci; Podaci o kreditnom zaduženju; Podaci o prometu po računu; Podaci o vlasništvu imovine; Podaci o zaposlenju, članstvu u trgovačkim društvima te prihodima (iznos plaće, vrsta zaposlenja); Podaci o stručnoj spremi; Podaci o obiteljskom statusu i povezanim osobama; Podaci o zdravlju; Podaci o članstvu u sindikatu, udrugama i drugim organizacijama; i drugi podaci potrebni za vođenje postupka

3. Temeljem obvezujućih primjenjivih propisa Odvjetnički ured obrađuje Vaše osobne podatke i ako je to potrebno ili dopušteno primjenjivim propisima, a osobito kada je takva obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Odvjetničkog ureda, primjerice vođenje evidencija koje mogu uključivati Vaše osobne podatke, kao što je to u slučaju računovodstvenih i poreznih propisa.

4. Temeljem privole Odvjetnički ured prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke temeljem Vaše suglasnosti koju ste pružili tijekom suradnje i/ili komunikacije s Odvjetničkim uredom, u svojstvu stranke ili moguće stranke (npr. kada zatražite da Vam pošaljemo ponudu ili nam se obratite putem kontakt obrasca na našoj Stranici). Predmetni osobni podaci odnose se isključivo na osobne podatke koje ste u tu svrhu sami pružili Odvjetničkom uredu. Ako ste za određenu svrhu obrade Vaših osobnih podataka dali privolu, imate pravo povući je u bilo koje vrijeme, ali to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Sigurnost i zadržavanje podataka

Odvjetnički ured poduzima odgovarajuće postupke kako bi se osiguralo da su osobni podaci pouzdani za namjeravanu svrhu, točni, potpuni i aktualni. Ujedno, Odvjetnički ured poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od gubitka, ometanja, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništavanja. Odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere se provode na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika koje pružaju odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik, uključujući prema potrebi pseudonimizaciju i enkripciju; sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade; sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta; proces za redovito testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade. Također, djelatnici Odvjetničkog ureda obvezani su na čuvanje svih Vaših podataka kao tajnih temeljem ugovora o radu kao i Kodeksa odvjetničke etike. Vaši će se podaci čuvati samo toliko dugo koliko je razumno potrebno za pojedinu svrhu radi koje su se osobni podaci prikupili, u skladu s gore navedenim zakonitim osnovama. Odvjetnički ured redovito procjenjuje razdoblje pohrane osobnih podataka kojima raspolaže te iste briše po prestanku svrhe u koju su predmetni podaci prikupljeni.

Dijeljenje Vaših osobnih podataka

Kada je to u skladu s gore navedenim svrhama Odvjetnički ured može dopustiti obradu Vaših podataka trećim stranama koje pružaju podršku u obradi (npr. IT podrška, računovodstvo i dr.), koji su vezani posebnim ugovornim odredbama koji jamče zaštitu i povjerljivost obrade Vaših podataka u skladu s važećim propisima. Ujedno, Odvjetnički ured može Vaše podatke podijeliti s primateljima poput tijela regulatorne vlasti (uključujući porezna tijela) i vladine agencije, kada obavljaju svoj propisani djelokrug ovlasti. Vaši osobni podaci mogu biti preneseni i u treće zemlje, npr. ukoliko naše stranke imaju prebivalište/sjedište u trećim zemljama, no uz primjenu svih prikladnih i odgovarajućih zaštitnih mjera i načina pribavljanja njihovih kopija ili mjesta na kojemu su stavljene na raspolaganje kako se ne bi ugrozila razina zaštite pojedinaca zajamčena Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljanje Vaših osobnih podataka

Odvjetnički ured ne prikuplja Vaše osobne podatke putem internetske stranice bez Vašeg znanja. Međutim, osobni podaci mogu biti prikupljeni ako sami unesete iste u kontakt obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici.

Kako pohranjujemo Vaše osobne podatke i koja su Vaša prava

U svakom trenutku imate pravo od Odvjetničkog ureda zatražiti informaciju o Vašim osobnim podacima koristeći Vaše pravo na pristup osobnim podacima te tražiti ispravak netočnih osobnih podataka. U određenim slučajevima imate pravo na brisanje osobnih podataka te na ograničenje obrade. Također, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost Vaših podataka. Navedena prava mogu biti ograničena u određenim situacijama – primjerice, kada Voditelj obrade ima zakonsku obvezu obrađivanja Vaših osobnih podataka. U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za zaštitu osobnih podataka i ostvarenje Vaših prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka: ADRESA: Trg hrvatske bratske zajednice 3A, I. kat, Split E-MAIL: jelena.curkovic@st.t-com.hr Ako sumnjate na povredu u postupku obrade Vaših podataka od strane Odvjetničkog ureda, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.